Algemene ledenvergadering.

Op donderdagavond 21 maart 2019 is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Opening van de zaal en ontvangst met koffie om 19.15 uur. Aanvang vergadering om 19.45 uur.

Het eerste deel van de avond wordt besteed aan het huishoudelijk gedeelte en de jaarstukken 2018. Tevens wordt het programma van het nieuwe jaar besproken. In het tweede gedeelte, na de pauze, volgt een presentatie door prof. dr. ir. A.J.W. Jorissen.

Agenda huishoudelijk gedeelte.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Binnengekomen stukken.
 3. Jaarverslag 2018 van de secretaris.
 4. Verslag van de kascommissie, de heren R. Blom en Ing. J.H.M. Tuinte.0
 5. Jaarverslag 2018 van de penningmeester.
 6. Begroting 2019.
 7. Verkiezing bestuur.
  Huidige samenstelling van het bestuur:
  J.G.M. Raadschelders   voorzitter
  F.H. Schippers                penningmeester
  T. van Huijstee               secretaris
  J.W.H. van der Grinten        bestuurslid
  De heer Ing. J.W.H van der Grinten is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  De heer Ing. F.H. Schippers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, maar houdt zich beschikbaar ( op de vergadering volgt een nadere toelichting).
  De heer ir. B.C.H. Vervest stelt zich kandidaat als bestuurslid.
  Eventuele kandidaten moeten voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. (art. 8.8 Huishoudelijk Reglement).
 8. Verkiezing van de kascommissie 2019. Aftredend is de heer Ing. J.H.M. Tuinte.
 9. Verslagen van de diverse werkgroepen. Toegelicht door de betreffende voorzitters.
 10. Rondvraag.
 11. Afsluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering en pauze om ca. 20.30 uur.

De jaarstukken en de verslagen zijn opgenomen in het jaarverslag over 2018, welke schriftelijk naar de leden is verstuurd.

Hout in bestaande historische constructies.

Lezing door prof. dr. ir. A.J.W. Jorissen.

 • Hout als eeuwig beschikbaar materiaal.
 • Veiligheid van bestaande oude houtconstructies.
 • Presentatie van onderzoeksrapporten over de veiligheid van deze constructies, uitgevoerd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven.
 • Promotieonderzoek door Michel Abels.
 • Nederlandse Normen in ontwikkeling voor bestaande bouwconstructies (serie NEN 8700).
 • Rondvraag en indienen van voorstellen tot het onderzoek.

De toelichting op het onderwerp is te vinden in de kennisbank door het aanklikken van onderstaande link.

Sluiting van de vergadering (ca. 22.00 uur).

Aanmelding algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart 2019 van de Vereniging van HoutConstructeurs

Aanhef

Voornaam

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Uw e-mail adres

Telefoon (verplicht)

Voorwoord.

Een jaar is toch sneller voorbij dan we denken. Voor u liggen de jaarstukken over het afgelopen jaar 2018. Alle werkgroepen hebben hun best gedaan om een verslag te maken van hun activiteiten. Hierin kunt u alles lezen wat er zoal in de vereniging is gebeurd. Dit betreft onder andere de lezings-avonden, de jaarlijkse excursie en de verschijning van “De Houtconstructeur”.
Bij de vakbladen “Houtblad” en “Houtwereld” heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Beide bladen worden nu uitgegeven door Eisma Bouwmedia te Doetinchem. Het lijkt waarschijnlijk dat dit ook van invloed is op de inhoud. Misschien dat er iets meer informatie in de bladen komt over draagconstructies in hout.
Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur een aantal piketpaaltjes uitgezet voor onderwerpen en sprekers op de ledenavonden. Op de algemene ledenvergadering op 21 maart 2019 komt prof. dr. ir. André Jorissen spreken over de ontwikkelingen bij SKH en SHR. Deze organisatie doet onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hout, in de breedste zin. Zoals bekend ondersteunt deze organisatie de leerstoel “Houtconstructies”van de Technische Universiteit Eindhoven.
Ook is er contact met Heko spanten voor het verzorgen van een avond over lijmen en lijmconstructies. Dan gaat het vooral om de zaken, welke van belang zijn voor de constructeur. Mogelijk draagt prof. dr. ir. Jan-Willem van de Kuilen bij aan deze avond.
Dieter Penninck van Laminated Timber Solutions (LTS) heeft toegezegd een avond te willen verzorgen over constructies in gelamelleerd hout. LTS is de nieuwe naam van Korlam uit België (Moorslede).
Op de Bouwbeurs 2019 stond weer een houtpaviljoen. Ook ditmaal verzorgd door Assink Hout en “Houtwereld”. Veel houtbedrijven hebben hieraan bijgedragen. Op de beurs was de gelamineerd hout sector niet zo duidelijk aanwezig. Daartegenover stond dat er tenminste 4 stands waren met gebintconstructies. Dit zijn massief houten constructies met traditionele houtverbindingen, veelal zonder stalen hulpmiddelen. De berekening van dit soort constructies is toch een aparte discipline. Er is een principe afspraak gemaakt met Houtbouw Neede, dat zij ook een avond verzorgen. Geprobeerd zal worden dat Wim van der Haar, die voor Houtbouw de constructies berekent, ook een bijdrage levert.
In januari is er bij BAM in Bunnik overleg geweest over de opstelling van een Beoordelings RichtLijn (BRL) door KOMO, voor coördinerend constructeurs. Het is een lijvig boekwerk geworden. Wij gaan afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Bij de vergadering waren vele bekende constructeurs aanwezig. De belangen zijn groot.

Nog niet bekend is naar welke regio dit jaar de excursie gaat.

Als voorzitter hoop ik dat er grote belangstelling is voor onze Algemen LedenVergadering (ALV). Dit is van groot belang voor het zicht op de toekomst van het constructieve houtvak en voor ons als constructeurs. De verjonging van de vereniging is van groot belang.

De voorzitter

Joop Raadschelders.